بررسی اثر دانسیته جریانِ سل الکترولیز کلرات سدیم بر رفتار خوردگی آندهای پلاتین با استفاده از روش امپدانس الکتروشیمیایی

بررسی اثر دانسیته جریانِ سل الکترولیز کلرات سدیم بر رفتار خوردگی آندهای پلاتین با استفاده از روش امپدانس الکتروشیمیایی

تاریخ انتشار: یكشنبه، 25 مهر 1400، 08:30
238

الکترولیز کلرات سدیم به روش الکتروشیمیایی و با استفاده از آندهای پلاتین با بستر نیوبیوم انجام می‏شود. با توجه به قیمت بالای این آندها مقاومت به خوردگی آن‏ها در این محیط حائز اهمیت است. در این تحقیق به اثر دانسیته جریان الکترولیت بر رفتار خوردگی این آندها پرداخته شده است. به همین منظور ابتدا پوشش پلاتین به روش ترسیب الکتروشیمیایی بر روی زیرلایه‏ی نیوبیومی رسوب داده شد. سپس به منظور بررسی اثر دانسیته جریان الکترولیز بر رفتار خوردگی آندهای موجود، سه دانسیته جریان 5/0، 2/1 و 2 آمپر بر سانتی‌متر مربع مطالعه شد. آزمون تعیین عمر تشدید شده در محلول حاوی کلرات و در دمای 35 درجه سانتی‌گراد در زمان‌های 3، 10، 40 و 70 ساعت برای هر یک از نمونه‌ها انجام گرفت و سپس در پایان هر مرحله، رفتار الکتروشیمایی آندها توسط آزمون‌های ولتامتری چرخه‌ای (CV) و امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) مورد مطالعه قرار گرفت. هم‌چنین برای تعیین اثر تغییر پارامترها بر روی خصوصیات ریزساختاری الکترودها پس از پایان 70 ساعت، تصاویر میکروسکوپ الکترون روبشی (SEM) از نمونه‌ها تهیه شد. نتایج به دست آمده نشان داد که در هر دانسیته جریان، محلول در مجاورت آند، اسیدی است و با افزایش دانسیته جریان، خوردگیِ پوشش از طریق تشکیل کمپلکس‌های کلرو پلاتین، از حالت موضعی به یکنواخت، با نرخ بالا تبدیل می‌شود. در نهایت مشخص شد، غیرفعال شدن و از بین رفتن آند‌های پلاتین-نیوبیوم به دو صورت رخ می‌دهد؛ از بین رفتن پوشش و هم زمان رشد لایه پسیو و عایق Nb2‌O5 در فصل مشترک پوشش-زیرلایه و یا از بین رفتن پوشش و انحلال لایه پسیو. در ضمن مشخص شد در الکترولیت با دانسیته جریان 2/1 آمپر بر سانتی‌متر مربع، آند پلاتین از فعالیت کاتالیستی مطلوب، کم‌ترین میزان تخریب و مقاومت به خوردگی بالا برخوردار است.

*جعفرزاده، کوروش - دانشیار، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوریهای ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران گودرزی، نیلوفر - کارشناس ارشد، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوریهای ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران مظهری عباسی، حدیثه - کارشناس ارشد، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوریهای ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران کاشی، ابوالفضل - کارشناس ارشد، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوریهای ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران میرعلی، سیدمرتضی - کارشناس ارشد، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوریهای ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
کلمات کلیدی: آند، کلرات سدیم، دانسیته جریان، خوردگی موضعی، ولتامتری چرخه‌ای، امپدانس الکتروشیمیایی
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات