بررسی مکانیزم عملکرد بازدارندگی سه ماده آلی پایه کربوکسیلاتی بر رفتار خوردگی فولاد ساده کربنی در محلول شبیه‌ساز حفرات بتن آلوده به 5/3 درصد وزنی سدیم کلرید

بررسی مکانیزم عملکرد بازدارندگی سه ماده آلی پایه کربوکسیلاتی بر رفتار خوردگی فولاد ساده کربنی در محلول شبیه‌ساز حفرات بتن آلوده به 5/3 درصد وزنی سدیم کلرید

تاریخ انتشار: سه شنبه، 27 مهر 1400، 17:57
379

در این پژوهش مکانیزم عملکرد ممانعت کنندگی سه بازدارنده آلی تری‌سدیم سیترات، سدیم پتاسیم تارتریت و اتیلن دی‌آمین تترااستیک اسید، بر رفتار خوردگی فولاد کربنی در محلول شبیه‌ساز حفرات بتن حاوی 5/3% وزنی NaCl، با استفاده از آزمون‌های پتانسیل مدار باز، قطبش چرخه‌ای و طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی بررسی شد. با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی مورفولوژی فولاد، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمون EIS نشان داد که پس از قرارگیری نمونه فولادی در معرض محلول حاوی نمک به مدت دو روز، بازدارنده‌های سیترات و تارتریت توانستند راندمان بازدارندگی خوردگی را در غلظت بهینه خود، به ترتیب تا 92 و 86 درصد برسانند. بر اساس پارامتر‌های حاصل از این تست، مکانیزم عملکرد بازدارنده‌ها مورد تحلیل قرار گرفت. آزمون قطبش چرخه‌ای نشان داد که سازوکار غالب بازدارندگی، از طریق محدود نمودن مکان‌های آندی می‌باشد. تصاویر SEM، نشان داد که با افزودن 1/0 مولار سیترات یا تارتریت به محیط خورنده، لایه‌ای یکنواخت و با تخلخل کم بر روی سطح تشکیل می‌شود که تا حد زیادی، سطح را از خوردگی حفره‌ای محافظت می‌نماید.

* اله‌کرم، سعیدرضا - استاد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی دانشگاه تهران، ایران. اعظمیان، ایمان - کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی دانشگاه تهران، ایران. جوهری، میلاد - کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی دانشگاه تهران، ایران. تیموری، فرشاد - کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی دانشگاه تهران، ایران.
کلمات کلیدی: بازدارنده آلی، طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی، قطبش چرخه‌ای
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات