اثر حضور ذرات گلس فلیک و سریم نیترات بر خواص ضد خوردگی اپوکسی فنولیک

اثر حضور ذرات گلس فلیک و سریم نیترات بر خواص ضد خوردگی اپوکسی فنولیک

تاریخ انتشار: دوشنبه، 20 تیر 1401، 15:17
409

به منظور تقویت پوشش اپوکسی فنولیک از پرک شیشه و سریم نیترات استفاده شده است. به همین منظور 6 کدنمونه با ترکیبات مختلف از سریم نیترات و پرک شیشه تهیه و بر روی فولاد ST37 اعمال شدند. خواص خود ترمیمی (سلف هیلینگ) نمونه‌ها در محل خراش توسط تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی انتشار میدانی(FESEM)، نقشه آنالیز عنصری(MAP) و طیف سنجی پراکندگی انرژی(EDS) مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج مقدار %58.52از کمپلکس‌های تشکیل شده در ناحیه ی خراش از سریم نیترات تشکیل شده است (در نمونه.( EP2CN1.5G-04 به منظور سنجش عملکرد ضد خوردگی، تست‌های طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS)، پلاریزاسیون و سالت اسپری انجام شد. تحلیل نتایج این تست‌ها بهبود قابل توجه عملکرد حفاظتی پوشش‌های حاوی پرک شیشه و سریم نیترات نسبت به اپوکسی خالص را نشان داد. نتایج حاکی از این بود که حضور پرک شیشه و ترکیب مکانیزم حفاظتی آن با خاصیت سلف هیلینگ سریم نیترات باعث افزایش Rct (مقاومت انتقال بار) در نمونه 04 نسب به نمونه 01 به ترتیب به میزان 11.2 و 4.8 برابر و پس از 18 روز غوطه وری شده است، این نمونه همچنین دارای بیشترین RP و کمترین icorr نسبت به دیگر نمونه‌های مورد آزمون می باشد. این نتایج رهایش سریم نیترات و ترمیم خراش، درکنار خاصیت مانع و سد بودن پرک شیشه را ثابت می کند. طبق نتایج مشاهده شد که کد EP2CN1.5G-04 دارای عملکرد ضد خوردگی بهتری نسبت به دیگر نمونه‌ها دارد.

* فرزام، منصور - دانشیار، گروه مهندسی ایمنی و بازرسی فنی، دانشکده نفت آبادان، دانشگاه صنعت نفت نوری، آرزو - کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی و بازرسی فنی، دانشگاه صنعت نفت دانایی، ایمان - دانشیار، گروه مهندسی ایمنی و بازرسی فنی، دانشکده نفت آبادان، دانشگاه صنعت نفت زارعی، داوود - دانشیار، دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر، دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
کلمات کلیدی: خوردگی، پوشش اپوکسی، امپدانس، پلاریزاسیون، پرک شیشه، سریم نیترات
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات