بررسی اثر بازدارندگی روغن خار مریم بر روی مس خالص تجاری به‌عنوان یک بازدارنده سبز در محلول 1.0 M HCl

بررسی اثر بازدارندگی روغن خار مریم بر روی مس خالص تجاری به‌عنوان یک بازدارنده سبز در محلول 1.0 M HCl

تاریخ انتشار: شنبه، 28 آبان 1401، 21:55
296

مس از دیرباز تاکنون مورداستفاده‌ی گسترده‌ بشر بوده است و به دلیل خواصی نظیر شکل‌پذیری عالی، هدایت حرارتی بالا، خواص ضدمیکروبی و همچنین بیشترین هدایت الکتریکی پس از نقره، این جایگاه بالای مصرفی را به دست آورده است. این فلز در مواردی نظیر سیم‌های انتقال برق، لوله‌های مسی، تجهیزات آزمایشگاهی، موتورهای الکترومغناطیسی، ظروف آشپزخانه‌ای، آلیاژسازی گسترده با طلا مورداستفاده قرارگرفته است. در این پژوهش رفتار خوردگی فلز مس در محلول یک مولار اسیدکلریدریک و تأثیر بازدارندگی روغن استحصال‌شده از گیاه خار مریم بررسی شد. روش انجام آزمایش به این صورت است که ابتدا رفتار خوردگی مس در محلول یک مولار اسید کلریدریک با استفاده از آزمون‌های طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی و پلاریزاسیون پتانسیودینامیک سنجیده شد، در ادامه برای بررسی رفتار بازدارندگی روغن خار مریم محلول‌های یک مولاراسیدکلریدریک حاوی یک گرم و دوگرم روغن خارمریم در لیتر موردسنجش قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که طبق نمودارهای پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی نمونه‌ی درون محلول حاوی یک گرم روغن خار مریم در یک لیتر محلول یک مولار اسید کلریدریک دارای مقاومت به خوردگی بیشتر و پتانسیل خوردگی بالاتر و چگالی جریان خوردگی کمتری نسبت به محلول بدون روغن است، همچنین نمونه درون محلول حاوی دوگرم روغن خار مریم در یک لیتر محلول یک مولار اسید کلریدریک دارای مقاومت به خوردگی بسیار بهتر و سرعت خوردگی کمتر و رفتار نجیب‌تر می‌باشد. لذا می‌توان نتیجه گرفت که روغن خار مریم به‌عنوان یک بازدارنده سبز، اثر بازدارندگی قابل قبولی بر روی قطعه‌ی مسی در محلول مذکور داشته و با افزایش میزان روغن، بازدارندگی افزایش می‌یابد.

* کرم پور، محمدرضا - کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران عطاپور، مسعود – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
کلمات کلیدی: مس، روغن خار مریم، بازدارنده سبز، خوردگی، اسیدکلریدریک
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات