بررسی کاربرد پروب کلوین روبشی (SKP) در ارزیابی کارآیی بازدارنده‌های خوردگی بر پایه ی نمکهای آمونیوم برای کنترل خورگی فولاد در محیط ترش

بررسی کاربرد پروب کلوین روبشی (SKP) در ارزیابی کارآیی بازدارنده‌های خوردگی بر پایه ی نمکهای آمونیوم برای کنترل خورگی فولاد در محیط ترش

تاریخ انتشار: پنجشنبه، 30 آذر 1402، 16:12
182

پروب کلوین روبشی (SKP) یک روش غیرمخرب و بدون تماس برای بررسی سطح است که بهطور گسترده در ارزیابی عملکرد بازدارندههای خوردگی، بررسی مکانیسم بازدارندگی، تعیین غلظت بهینه و ارزیابی اثربخشی بازدارنده‌ها در محیط‌های مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. این روش، بر اساس اندازهگیری اختلاف پتانسیل تماسی (CPD) بین سطح نمونه و الکترود مرجع، اطلاعاتی در مورد رفتار الکتروشیمیایی سطح ارائه میدهد. با استفاده از روش SKP و مقایسه نتایج آن با آزمونهای الکتروشیمیایی نظیر طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) و پلاریزاسیون پتانسیودینامیک (PDP)، به درک جامع‌تری از فرآیند خوردگی میتوان دست یافت. در این پژوهش، رفتار بازدارندگی نمک‌های چهارتایی آمونیوم (QAS) از خوردگی فولاد آلیاژی X65 در محیط ترش (H2S) و دمای 60 درجه سانتیگراد، با استفاده از روشهای EIS و PDP مورد بررسی قرار گرفت، سپس نتایج این بررسیها با پروب کلوین روبشی مورد تأیید قرارگرفت.

* اکبری نژاد، اسمعیل - استادیار، گروه پژوهشی پوشش، پردیس انرژی و محیط زیست، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران - ایروانی، دانیال - کارشناسی ارشد، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - شفیع‌زاده اسفندآبادی، علی - کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی، تهران - اسمعیلی، ناصر - استادیار، گروه پژوهشی الکتروشیمی و بازدارنده، پردیس انرژی و محیط زیست، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران
کلمات کلیدی: پروب کلوین روبشی، بازدارنده‌های خوردگی، طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی، پلاریزاسیون پتانسیودینامیک.
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات