افزایش مقاومت به خوردگی پوشش‌های Arc-PVD بر روی ABS

افزایش مقاومت به خوردگی پوشش‌های Arc-PVD بر روی ABS

تاریخ انتشار: پنجشنبه، 30 شهریور 1402، 16:17
تاریخ برگزاری: سه شنبه، 30 آبان 1402
176

با هدف بهبود مقاومت در برابر خوردگی قطعات پلیمری (ABS) آبکاری الکتریکی شده با نیکل-کروم، راهکارهایی برای افزایش مقاومت به خوردگی و حذف میکروقطرات سطحی در پوشش‌های تبخیر فیزیکی کروم در حین پوشش‌دهی معرفی شدند. شش راهکار مورد بررسی قرار گرفتند: میکرو اچ با کمک پلاسمای آرگون، بمباران یونی، افزایش ضخامت پوشش، ایجاد مولتی لایه‌های نیترید کروم و نیترید تیتانیوم، ایجاد پوشش با ولتاژ بایاس گرادیانی و حذف لایه کروم در فرآیند آبکاری. پوشش‌های ترکیبی Cr-CrN-Cr و Ti-TiN-Cr با ساختارهای چندلایه بر روی زیرلایه‌های پلیمری آبکاری شده مورد استفاده در روکش دستگیره‌های خودرو، قرار گرفتند. در فصل مشترک زیرلایه‌-پوشش، عملیات سطحی اعمال شد. رفتار خوردگی پوشش‌ها با روش آزمون اسپری نمک اسید استیک مس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش‌های اسپری نمک اسید استیک مس نشان داد که با انجام عملیات سطحی مقاومت به خوردگی پوشش‌ها به میزان 50 تا 60 درصد بهبود می‌یابد. حذف قطرات و آخال‌های موجود در سطح با کمک عملیات سطحی و تغییر ساختار ستونی پوشش با تغییر در ولتاژ بایاس، از تشکیل و رشد مسیرهای نفوذی در سرتاسر نقایص جلوگیری کرده و باعث عدم تشکیل سلول‌های خوردگی می‌شود. همچنین با حذف لایه کروم آبکاری و اعمال پوشش‌ها بر روی آبکاری نیکل، مقاومت به خوردگی تا 80 درصد بهبود یافت که راه حل امیدوارکننده‌ای برای بهبود مقاومت به خوردگی قطعات پوشش داده شده است.

* اله‌کرم، سعید رضا- استاد تمام، آزمایشگاه جنبه‌های مکانیکی خوردگی، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران - کریمی احمدآبادی، حمید - کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی، آزمایشگاه جنبه‌های مکانیکی خوردگی، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران
کلمات کلیدی: نانوپوشش‌های PVD، افزایش مقاومت به خوردگی، پلیمرهای ABS، پوشش‌های چندلایه، پوشش نیترید تیتانیوم، پوشش نیترید کروم
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات