بررسی تاثیر چـرخـه کـاری بر رفتار خوردگـی پوشش نانـوکامپوزیتـی Ni-Cu-CeO2 بـه روش رسـوب‌دهـی الکتروشیمیایی پالسی

بررسی تاثیر چـرخـه کـاری بر رفتار خوردگـی پوشش نانـوکامپوزیتـی Ni-Cu-CeO2 بـه روش رسـوب‌دهـی الکتروشیمیایی پالسی

تاریخ انتشار: سه شنبه، 20 مهر 1395، 12:06
1727

در این تحقیق، نتایج تاثیر چرخه کاری بر مقاومت به خوردگی و پوشش نانو کامپوزیتی نیکل- مس- اکسید سریم ( Ni-Cu-CeO2 ) از آبکاری به روش رسوب دهی الکتروشیمیایی پالسی ارائه شد. پوشش نانو کامپوزیتیNi-Cu-CeO2 از طریق رسوب همزمان نانو ذات اکسید سریم با اندازه میانگین ذرات 10 تا 30 محصول شرکت لیفلان آمریکا با درجه خلوص 97/99 درصد و ساختار کریستالی سریا (ceria) در زمینه نیکل - مس در طی مدت زمان فرایند آبکاری بدست آمد. میانگین اندازه ضخامت پوشش نانو کامپوزیتی بر روی زیر لایه ی فولادی کم کربن از جنس ورق 37.st، mµ 26 بدست آمد. مورفولوژی سطح و ترکیب پوشش‌ها توسط میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی ( FESEM) مجهز به دستگاه آنالیز EDX مورد بررسی قرار گرفت. مشاهده شد که مورفولوژی سطح پوشش نانو کامپوزیتی Ni-Cu-CeO2، هموارتر و متراکم تر، همراه با ساختار ریز و نانو ذرات اکسید سریم به صورت یکنواخت در زمینه نیکل - مس پوشش توزیع شده اند. رفتار الکتروشیمیایی پوشش‌ها در محلول 3.5 درصد NaCl در دمای°C 25 توسط پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج آزمون پلاریزاسیون نشان داد که با افزایش چرخه کاری، جریان خوردگی افزایش یافته و پتانسیل خوردگی به مقادیر با پتانسیل منفی تر میل می کند. در نتیجه منجر به کاهش مقاومت به خوردگی پوشش می شود. همچنین نتایج آنالیز EDX نشان داد که با افزایش چرخه کاری میزان نانو ذرات در پوشش کاهش پیدا می کند.

*فرزام، منصور - دانشیار، گروه مهندسی بازرسی فنی، دانشگاه صنعت نفت آبادان منصوری، احمد - گروه مهندسی مواد، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
کلمات کلیدی: رسوب دهی الکتروشیمیایی پالسی، پوشش نانو کامپوزیتی Ni-Cu-CeO2، چرخه کاری، مقاومت به خوردگی، امپدانس
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات