بررسی اثر زمان انجام فرایند بر ریزساختار و رفتار خوردگی پوشش‏‌های سرامیکی ایجاد‏شده به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی (PEO) روی تیتانیوم خالص

بررسی اثر زمان انجام فرایند بر ریزساختار و رفتار خوردگی پوشش‏‌های سرامیکی ایجاد‏شده به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی (PEO) روی تیتانیوم خالص

تاریخ انتشار: دوشنبه، 23 اسفند 1395، 14:40
673

در این مطالعه اثر زمان انجام فرایند پوشش‏دهی بر ریزساختار سطح و رفتار خوردگی پوشش‏های حاصل از فرایند اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی (PEO) روی زیرلایه تیتانیوم خالص بررسی شد. فرایندهای پوشش‏دهی در حمام پایه آلومیناتی و در شرایط یکسان ولتاژ ثابت 420 ولت و در سه زمان مختلف 180، 240 و 300 ثانیه انجام شدند. با مطالعه ریزساختار سطح پوشش‏ها مشخص شد که پوشش تشکیل‏شده در مدت زمان 180 ثانیه دارای ساختاری متراکم‏تر و یکنواخت‏تر همراه با حفرات سطحی ریزتر و تخلخل کم‏تری بود. الگوی پراش پرتو ایکس پوشش حاصل نشان داد که این پوشش از فازهای اکسیدی‏تیتانیوم (روتیل و آناتاز) وTiAl2O5 تشکیل شده بود. هم‏چنین بررسی رفتار خوردگی پوشش‏ها توسط آزمون‌های پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی در محلول خورنده کلرید‏سدیم 5/3 درصد وزنی نشان داد که پوشش تشکیل‏شده در مدت زمان 180 ثانیه دارای نجیب‏ترین پتانسیل خوردگی و کم‏ترین چگالی جریان خوردگی و در نتیجه بهترین مقاومت به خوردگی بود.

* فتاح الحسینی، آرش - دانشیار، گروه مهندسی مواد دانشگاه بوعلی سینا، همدان مولایی، مریم - دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مواد دانشگاه بوعلی سینا، همدان گشتی، سید امید - دکتری، گروه مهندسی مواد دانشگاه بوعلی سینا، همدان
کلمات کلیدی: تیتانیوم، اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی (PEO)، حمام پوشش‏دهی آلومیناتی، روتیل، آناتاز، خوردگی.