رفتار الکتروشیمیایی فولاد دوبلکس 2205 در محلول‌های اسیدی، خنثی و بازی با مقادیر pH‌های مختلف در حضور یون کلراید

رفتار الکتروشیمیایی فولاد دوبلکس 2205 در محلول‌های اسیدی، خنثی و بازی با مقادیر pH‌های مختلف در حضور یون کلراید

تاریخ انتشار: یكشنبه، 22 مرداد 1396، 15:54
257

رفتار الکتروشیمیایی فولاد دوبلکس 2205 در محلول‌های اسیدی و بازی با مقادیر pH‌های مختلف در حضور 3.5 % سدیم کلرید (NaCl)، با استفاده از تکنیک‌های مختلف از جمله نمودارهای پلاریزاسیون چرخه ای،طیف نگاری امپدانس الکتروشیمیایی ((EIS و اندازه گیری ظرفیت(آزمون مات شاتکی) بررسی شد. همچنین، ویژگی‌های سطح و مکان‌های شروع خوردگی حفره ای در فولاد ضد زنگ دوبلکس با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) بررسی شد. با توجه به نمودار‌های مات شاتکی، لایه پسیو تشکیل شده بر سطح فولاد دوبلکس رفتار نیمه هادی از نوع n و p را در محدوده پتانسیل از 0.4- تا1/1 ولت نشان می دهد. نتایج نشان می دهد که pH نقش مهمی در مقاومت لایه پسیو، پروسه انتقال بار و وقوع خوردگی حفره ای دارد. در محلول‌های اسیدی با کاهش مقدار pH، از دست دادن جرم افزایش پیدا می کند و در محلول‌های بازی، کاهش pH محلول شرایط بهتری برای تشکیل فیلم پسیو با رفتار حفاطتی بهتر ناشی از افزایش ضخامت لایه پسیو همراه با عیوب کمتر در این لایه فراهم می کند. در 10= pH به دلیل وجود بزرگترین محدوده پسیو،کمترین جریان پسیو و بالاترین مقاومت پلاریزاسیون، لایه اکسیدی پسیو در این pH پایداری بیشتری را در محیط سدیم کلرید نشان می دهد.

* ابراهیمی، مینا ـ دانش آموخته کارشناسی ارشد، مهندسی بازرسی فنی، دانشگاه صنعت نفت، دانشکده نفت آبادان، آبادان دانایی، ایمان ـ دانشیار، الکتروشیمی، دانشگاه صنعت نفت، دانشکده نفت آبادان، آبادان، ایران اسکندری، هادی ـ استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعت نفت، دانشکده نفت آبادان، آبادان، ایران فرزام، منصور ـ دانشیار، مواد و متالورژی، دانشگاه صنعت نفت، دانشکده نفت آبادان، آبادان، ایران
کلمات کلیدی: کلیدواژه: فولاد ضدزنگ دوبلکس، لایه پسیو، نمودار پلاریزاسیون چرخه ای،امپدانس،مات شاتکی