بهینه‌سازی رفتار مقاومت به خوردگی پوشش تبدیلی وانادیم بر روی زیرآیند فولاد گالوانیزه

بهینه‌سازی رفتار مقاومت به خوردگی پوشش تبدیلی وانادیم بر روی زیرآیند فولاد گالوانیزه

تاریخ انتشار: شنبه، 20 آبان 1396، 18:54
361

مقاومت به خوردگی فولاد گالوانیزه با بهینه سازی شرایط عملی (pH، دما و زمان غوطه‌وری) اعمال پوشش تبدیلی وانادیم بر سطح افزایش داده شد. ارزیابی رفتار مقاومت به خوردگی پوشش تبدیلی وانادیم، توسط آزمون امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) و آزمون پلاریزاسیون الکتروشیمیایی در محلول سدیم کلراید 5/3 % وزنی انجام شد. نتایج حاصل از آزمون‌های الکتروشیمیایی نشان داد که بهترین عملکرد مقاومت به خوردگی در 5/1 = pH، دمای 45 درجه سانتی‌گراد و زمان 15 دقیقه بدست می‌آید. در این شرایط افزایش میزان مقاومت پلاریزاسیون از 1075 (اهم سانتی‌متر مربع) برای فولاد گالوانیزه بدون پوشش به 54277 اهم سانتی‌متر مربع در حضور پوشش تبدیلی وانادیم ایجاد شد. همچنین چگالی جریان خوردگی از 6-10 × 36/6 آمپر بر سانتی‌متر مربع برای فلز بدون پوشش به (A/cm2) 10-6 × 6182/0 در حضور پوشش تبدیلی وانادیم کاهش یافت.

* سرابی داریانی، علی اصغر ـ دانشیار، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ترکمانی، محمود ـ دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی خوردگی و حفاظت مواد پردیس بندرعباس، دانشگاه صنعتی امیرکبیر هدایت مفیدی، هامان ـ استادیار، گروه مهندسی خوردگی و حفاظت مواد پردیس بندرعباس، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کلمات کلیدی: پوشش تبدیلی وانادیم، فولاد گالوانیزه، طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی(EIS)، میروسکوپ الکترونی روبشی(SEM).
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات