بیست و یکمین کنگره ملی خوردگی

بیست و یکمین کنگره ملی خوردگی

تاریخ انتشار: شنبه، 27 اسفند 1401، 17:23
3833

بیست و یکمین کنگره ملی خوردگی 30 و 31 خرداد ماه 1402، تهران پژوهشگاه صنعت نفت سخنرانی‌های کلیدی و تخصصی، کارگاه‌های آموزشی، میزگردهای تخصصی و نمایشگاه جانبی به اطلاع اساتید، پژوهشگران، کارآفرینان، صنعتگران، و دانشجویان مرتبط با علم و مهندسی خوردگی و تمامی علاقمندان می‌رساند بیست و یکمین کنگره خوردگی به صورت ملی، 30 و 31 خردادماه 1402 در تهران (پژوهشگاه صنعت نفت) برگزار می‌گردد. انجمن خوردگی ایران در آستانه برگزاری بیست و یکمین کنگره ملی خوردگی، از اساتید، پژوهشگران؛ صنعتگران؛ اعضای حقوقی و حقیقی انجمن خوردگی ایران و تمامی مهندسین و دانشجویان علاقه‌مند دعوت به عمل می‌آورد در این رویداد مهم علمی شرکت نمایند. محورهای کنگره: ـ خوردگی در صنایع برق، نیروگاهی، تاسیسات هسته‌ای، نفت، گاز، پتروشیمی، تاسیسات دریایی، تجهیزات نظامی و سایر صنایع ـ مدیـریـت خـوردگـــی (مـدیــریت یکپارچــه خوردگــی، بازرسـی بر مبنـای ریسک، دارایی‌هـای فیزیکـی و...) ـ خوردگـی در سـامـانـه‌هــای آب و فاضـلاب، زیرســاخت‌هــای حمـل و نقـل (هوایـی، دریایـی و زمینـی) ـ خوردگـی اشیـاء و آثار باـستانـی، روش‌هـای مـرمـت و نگهــداری ـ خـوردگـی در بتن‌هـای مسلـح ـ خوردگـی میکروبـی، خوردگـی بیـومــواد ـ خـــوردگی در دمــای بالا و انـواع خـوردگـی ـ دستــورالعمل‌هــا و استـانداردهــای مرتبط با خوردگــی، بازرســی فنی، حفـاظـت و... ـ نرم‌افزارهـا، مدل‌هــا و شبیه‌ســازی در خــوردگــی، بازرســی فنــی و ایمنــی ـ روش‌هـــای نـویــن ارزیـابــی، پــایـش و کنـتـــــرل خـــوردگــــی ـ ارزیابـــی هزینه‌هــای مستقــیــم و غیــــرمسـتقیم خــوردگــــی ـ فنــاوری نانــو و مــواد پیشـرفتــه در رابطــه با خـوردگــی ـ جنبـه‌هـــای الـکتــروشـــیمیــایـــی خـــوردگـــی ـ مكانیـزم‌هـــای خـــوردگـــی و مدل‌ســــازی ـ پـوشش‌هـــــای ضـــــد خـــــوردگی ـ حفـــاظـــت كاتـــدی و آنـــدی بـازدارنـده‌هـای خـوردگـی ـ فنــاوری نانــو و مــواد پیشـرفتــه در رابطــه با خـوردگــی ـ جنبـه‌هـــای الـکتــروشـــیمیــایـــی خـــوردگـــی ـ مكانیـزم‌هـــای خـــوردگـــی و مدل‌ســــازی ـ پـوشش‌هـــــای ضـــــد خـــــوردگی ـ حفـــاظـــت كاتـــدی و آنـــدی ـ بـازدارنـده‌هـای خـوردگـی ـ انتـخــــاب مــــــواد ـ ایمنــی و HSE ـ سایر موارد

حجت عباسیان
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
01 - پوستر
01 - پوستر
‹صفحه قبل    صفحه بعد›