تدوین استاندارد ملی  "حفاظت کاتدی در آب دریا" در انجمن خوردگی ایران

تدوین استاندارد ملی "حفاظت کاتدی در آب دریا" در انجمن خوردگی ایران

تاریخ انتشار: سه شنبه، 21 بهمن 1393، 11:11
6032

استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI 18749 و با عنوان " اصول کلی حفاظت کاتدی در آب دریا" توسط انجمن خوردگی ایران تدوین شده است و در سایت سازمان استاندارد ایران قابل دسترس می باشد. این استاندارد با مشارکت برخی از اعضای کمیته استاندارد انجمن خوردگی ایران و با حمایت شرکت برناگداز تدوین شده است. انجمن خوردگی ضمن تشکر از کلیه افرادی که در این استاندارد مشارکت داشته اند، به اطلاع می رساند استاندارد‌های "حفاظت کاتدی سیستم‌های خط لوله انتقال قسمت 2: خطوط لوله دریایی" و "آزمایش‌های خوردگی در اتمسفرهای مصنوعی – توصیه برای انتخاب آزمایش خوردگی برای انتخاب محصول" نیز در مراحل پایانی تدوین قرار دارد.

کلمات کلیدی: استاندارد ملی، ISIRI18749، حفاظت کاتدی در آب دریا
اخبار کارگروه تدوین استاندارد ملی
□ تبلیغات