مجله زنگ - شماره 66 و 67 - پاییز و زمستان 1395

مجله زنگ - شماره 66 و 67 - پاییز و زمستان 1395

تاریخ انتشار: پنجشنبه، 4 خرداد 1396، 13:30
1480

شصت و ششمین و شصت و هفتمین شماره فصلنامه علمی ـ آموزشی ـ ترویجی زنگ توسط انجمن خوردگی ایران منتشر شد. صاحب امتیاز: انجمن خوردگی ایران مدیر مسئول: دکتر هادی عادل‌خانی سردبیر: مهندس احمدرضا بحرانی در این شماره از فصلنامه مطالب زیر منتشر شده است: □ سخن آغازین توسط آقای مهندس بحرانی، سردبیر مجله □ گزارش برگزاری هفدهمین کنگره ملی خوردگی به همراه تصاویر کنگره □ مصاحبه با پیشکسوت علم خوردگی □ مقاله‌ ـ نشت شار مغناطیسی: روش الکترومغناطیسی برای تشخیص خوردگی در خطوط لوله زیرزمینی ▪ نویسندگان: 1- ناصر لطفی، دانشجوی دکتری خوردگی و حفاظت از مواد، دانشگاه تربیت مدرس 2- محمود علی‌اف خضرایی، استادیار خوردگی و حفاظت از مواد، دانشگاه تربیت مدرس 3- قاسم براتی دربند، دانشجوی دکتری خوردگی و حفاظت از مواد، دانشگاه تربیت مدرس □ دنیای خوردگی ـ واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی ـ واژه‌های خوردگی و حفاظت فلزات ـ معرفی کتاب ـ روی خط اینترنت ـ فهرست مقاله‌های مجله MP □ بیشتر بدانیم ـ حفاظت کاتدی ◄ عوامل موثر بر عملکرد بستر‌های آندی از نوع چاه عمیق آبی در سامانه‌های حفاظت کاتدی به روش اعمال جریان ▪ نویسندگان: حمید‌رضا جوادی‌نژاد*، مهدی احمدی، امین کاویان، سید‌داود طاووسی، عبدالمجید اسلامی و محمد‌علی گلعذار ـ بازرسی برمبنای ریسک ◄ مدیریت ریسک ایستگاه تقلیل فشار گاز فهرج یزد با بهره‌بری از برنامه بازرسی برمبنای ریسک ▪ نویسندگان: علیرضا غفاری مهرجردی *، مسعود مصلایی‌پور، علیرضا مشرقی، صادق قاسمی، سعید عقلی ـ حفاظت آندی ـ بخش دوم ◄ اجزاء و تجهیزات سیستم ▪ نویسندگان: احسان صائب نوری*، موسی محمدیان ـ خوردگی قطعات جوشکاری شده ◄ بررسی تاثیر میزان سختی جوش بر مقاومت به ترك خوردگی ناشی از هیدروژن فولاد 65 -X در محیط خورنده سولفیدی ▪ نویسندگان: علی‌اكبر اسكندری*، محمد‌رضا خانزاده قره‌شیران □ اخبار انجمن ـ آموزش ـ اعضای حقوقی انجمن خوردگی ایران ـ اعضای حقیقی جدید انجمن ـ فرم اشتراک

حجت عباسیان
کلمات کلیدی: مجله، زنگ، علمی ترویجی، خوردگی
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
تصویر جلد
تصویر جلد
‹صفحه قبل    صفحه بعد›