مجله زنگ - شماره 69 - تابستان 1396

مجله زنگ - شماره 69 - تابستان 1396

تاریخ انتشار: دوشنبه، 11 دی 1396، 09:43
2964

شصت و نهمین شماره فصلنامه علمی ـ آموزشی ـ ترویجی زنگ توسط انجمن خوردگی ایران منتشر شد. صاحب امتیاز: انجمن خوردگی ایران مدیر مسئول: دکتر جابر نشاطی سردبیر: مهندس احمدرضا بحرانی در این شماره از فصلنامه مطالب زیر منتشر شده است: □ سخن آغازین توسط آقای دکتر آهنگرانی، دبیر هجدهمین کنگره ملی خوردگی □ مقاله‌ها ـ علل خوردگی و تخریب اسپول (سه راهی) خطوط MPS نویسندگان: علی شکوهی مجد، میلاد قمری، ساسان ولاشجردی فراهانی، یحیی جافریان □ دنیای خوردگی ـ واژه‌های خوردگی و حفاظت فلزات ـ معرفی کتاب ـ روی خط اینترنت ـ فهرست مقاله‌های مجله MP □ بیشتر بدانیم ـ بازدارنده‌های خوردگی ◄ بررسی الکتروشیمیایی اثر هم‌افزایی مولیبدات سدیم و سیترات سدیم بر فولاد کربنی در محیط آب صنعتی ● محسن صارمی، زهرا نادری ـ پوشش ◄ آشنایی اولیه با پوشش‌های خطوط لوله ـ بخش سوم: پوشش‌های بر پایه قیر ● حسن گل‌مکانی ـ حفاظت آندی ◄ بخش چهارم ـ کاربردهای صنعتی حفاظت آندی ● احسان صائب نوری، موسی محمدیان □ اخبار انجمن ـ آموزش ـ کارگا ه‌های آموزشی کنگره هجدهم ـ فهرست کتاب‌های موجود در انجمن (قابل فروش) ـ اعضای حقوقی انجمن خوردگی ایران علاقمندان می توانند فایل کامل مجله را از قسمت پیوست‌ها (سمت راست همین صفحه) دریافت نمایید. در جمع آوری و داوری مقاله‌ها و مطالب، ملاحظات علمی و اندیشه در دستور کار انجمن می‌باشد. برای دست‌یابی به یک واژه و جمله درست، گاهی چند بار جمله بندی‌ها عوض می‌شود، و این کارها چقدر وقت گیر هستند و البته اجتناب ناپذیر. برای جلوگیری از خطاهای علمی و ادبی از دوستان و داوران بسیاری کمک گرفته می‌شود و آن‌ها نیز صمیمانه درخواست انجمن را برای روخوانی، اصلاحات و ارایه نظرات خود پذیرفته‌اند. لذا از تمامی آن‌ها از صمیم قلب سپاسگزاری می‌گردد. امید است با ارسال مطالب علمی موجبات غنای علمی این نشریه را فراهم آورید.

حجت عباسیان
کلمات کلیدی: مجله، خوردگی، زنگ، علمی ترویجی و آموزشی
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
تصویر جلد شماره 69
تصویر جلد شماره 69
حامیان شماره 69 مجله زنگ
حامیان شماره 69 مجله زنگ
سخن آغازین
سخن آغازین
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
فهرست فصلنامه‌های زنگ
□ تبلیغات