مجله زنگ ـ شماره 74، پاییز 1397

مجله زنگ ـ شماره 74، پاییز 1397

تاریخ انتشار: دوشنبه، 29 مهر 1398، 12:08
2510

شماره هفتاد و چهارمین شماره فصلنامه علمی ـ آموزشی ـ ترویجی زنگ توسط انجمن خوردگی ایران به‌صورت دیجیتالی منتشر شد. صاحب امتیاز: انجمن خوردگی ایران مدیر مسئول: دکتر ابراهیم حشمت‌دهکردی سردبیر: مهندس احمدرضا بحرانی در این شماره از فصلنامه مطالب زیر منتشر شده است: □ سخن آغازین، دکتر ابراهیم ‌حشمت‌ دهکردی، رئیس انجمن خوردگی ایران □ مقاله ـ بررسـی سـرعت خوردگـــی فولاد X52 در آب مخزن سه فازی و بوت لخته‌گیر واحد TCF منطقه تنگ بیجار با آزمون پلاریزاسیون مجتبی سلطانپور*، مهدی تنه‌کار □ دنیای خوردگی ـ واژه‌های خوردگی و حفاظت فلزات ـ معرفی کتاب ـ روی خط اینترنت ـ فهرست مقاله‌های مجله MP □ بیشتر بدانیم ـ پرونده ویژه ◄ مدیریت مؤثر مواد شیمیایی در سایت‌های جانبی (صنایع فرایندی، نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی) ● محمدرضا حامدغفاریان ـ خوردگی فولاد در بتن ◄ بررسی اثر دراز مدت نفوذ یون کلراید بر دوام بتن در مناطق جنوب کشور (مطالعه موردی: سواحل خلیج فارس) ● محمدرضا احسان دوست*، یاسر آریانپور، الهه احسان دوست حفاظت کاتدی ◄حفاظت کاتدی پالسی ● فرزاد بنی اسد آزاد*، فرید میرزایی، مهدی شهبازیان □ اخبار انجمن ـ آموزش، تقویم آموزشی ـ اخبار انجمن ـ فهرست کتاب‌های موجود در انجمن خوردگی ایران ـ اعضای حقوقی انجمن خوردگی ایران

حجت عباسیان
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
تصویر پشت جلد
تصویر پشت جلد
تصویر روی جلد
تصویر روی جلد
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
فهرست فصلنامه‌های زنگ
□ تبلیغات