مجله زنگ ـ شماره 76، بهار 1398

مجله زنگ ـ شماره 76، بهار 1398

تاریخ انتشار: دوشنبه، 18 فروردین 1399، 16:28
2158

هفتاد و ششمین شماره فصلنامه علمی ـ آموزشی ـ ترویجی زنگ توسط انجمن خوردگی ایران به‌صورت دیجیتالی منتشر شد. صاحب امتیاز: انجمن خوردگی ایران مدیر مسئول: دکتر ابراهیم حشمت‌دهکردی سردبیر: مهندس احمدرضا بحرانی در این شماره از فصلنامه مطالب زیر منتشر شده است: □ سخن آغازین، دکتر ابراهیم ‌حشمت‌ دهکردی، رئیس انجمن خوردگی ایران □ مقاله ارتباط خواص نیمه رسانایی و مقاومت به خوردگی لایۀ رویین فولاد دوفازی 2205 در محلول‌های اسیدی، خنثی و بازی در حضور یون کلراید مینا ابراهیمی، ایمان دانایی، منصور فرزام، هادی اسکندری □ دنیای خوردگی ـ واژه‌های خوردگی و حفاظت فلزات ـ معرفی کتاب ـ روی خط اینترنت ـ همایش‌ها، نمایشگاه‌ها و رویدادهای مهم □ بیشتر بدانیم ـ حفاظت کاتدی حفاظت کاتدی در ایستگاه‌های کمپرسور گاز ● شهرام شجاعیه ـ پوشش اعمال پوشش نانوساختار نیترید تیتانیوم بر روی سطح آلومینیوم به روش کند و پاش مغناطیسی ● علی شانقی، امین گیلان دوست، هادی مرادی ـ پرونده ویژه بررسی اثر ترکیب شیمیایی و جریان بر روی خواص پوشش‌های Ni-W تهیه شده به روش آبكاری پالسی ● سمیه احمدیه، علی رسولی، میرقاسم حسینی □ اخبار انجمن ـ آموزش، تقویم آموزشی ـ اخبار انجمن ـ فهرست کتاب‌های موجود در انجمن خوردگی ایران ـ اعضای حقوقی انجمن خوردگی ایران

حجت عباسیان
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
تصویر پشت جلد
تصویر پشت جلد
تصویر روی جلد
تصویر روی جلد
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
فهرست فصلنامه‌های زنگ
□ تبلیغات